Kommunikasiekanale

Wanneer ouers/voogde ‘n aangeleentheid onder die aandag van die skool wil bring, is dit belangrik dat die regte kanale gevolg word ten einde probleme so spoedig en effektief as moontlik op te los.

We request parents/guardians to adhere to these lines of command in order to solve problems as swiftly and effectively as possible.

AKADEMIESE KOMMUNIKASIEKANAAL

STAP 1 Ouer/voog kontak die VAKONDERWYSER.
STAP 2 Stap 1 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak die VAKHOOF van die betrokke vak vir daardie graad.
STAP 3 Stap 2 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak die GRAADHOOF van die betrokke graad.
STAP 4 Stap 3 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak die AJUNKHOOF.
STAP 5 Stap 4 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak dan eers die SKOOLHOOF.

ACADEMIC COMMUNICATION CHANNEL

STEP 1 Parent/guardian contacts SUBJECT TEACHER.
STEP 2 Step 1 does not lead to a solution. Contact the SUBJECT HEAD of the concerned subject for that Grade.
STEP 3 Step 2 does not lead to a solution. Contact the GRADE HEAD of the particular Grade.
STEP 4 Step 3 does not lead to a solution. Contact the DEPUTY HEAD.
STEP 5 Step 4 does not lead to a solution. Contact the HEADMASTER only then.
cheap high quality replica rolex datejust 116200 mens rolex calibre 2813 rose gold dial hands draws in thousands of online surfers.who sells the best peach mango watermelon vape juice may possibly be the principal to create a perform watch business..

DISSIPLINêRE KOMMUNIKASIEKANAAL

STAP 1 Ouer/voog skakel regstreek met die GRAADHOOF van die betrokke graad.
STAP 2 Stap 1 lei nie tot ‘n oplossing nie. Skakel die ADJUNKHOOF van Dissipline.
STAP 3 Stap 2 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak dan eers die SKOOLHOOF.

DISCIPLINARY COMMUNICATION CHANNEL

STEP 1 Parent/guardian contacts the GRADE HEAD for the specific Grade directly.
STEP 2 Step 1 does not lead to a solution. Contact the DEPUTY HEAD of Discipline.
STEP 3 Step 2 does not lead to a solution. Contact the HEADMASTER only then.