Pro Boys’ High Klub

PRO BOYS’ HIGH CLUB

Pro Boys

Doel

Die hoofdoel van hierdie klub is om fondse vir die skool in te samel deur ’n Boishaai-tuiste te skep vir bestaande en nuwe lede wat andersins nie geakkommodeer is by die gewone ondersteuningsaktiwiteite van die skool nie. Graag wil ons die breë Boishaai-gemeenskap, mans en vrouens, deel maak van dié klub. Word deel van die Blou Familie deur deelname aan al ons aktiwiteite! Ontmoet die families van jou seun se nuwe vriende.

Hoe?

Boishaaiers (ondersteuners, ouers en besighede) betaal R480 ledegeld per jaar. Vorige Prestigeklublede en geassosieerde OSU-lede word outomaties lede teen geen verdere aansluitingskoste nie en hulle betaal jaarliks ledegeld van slegs R480.OSU-lede wat ook Prestigeklublede is, kan hulle Prestigeklublidmaatskap aan hulle vrouens by die Pro Boys’ High Klub oordra.

OSU-lede wat ook Prestigeklublede is, kan hulle Prestigeklublidmaatskap aan hulle vrouens by die Pro Boys’ High Klub oordra.

Voordele

1. Klubdas vir mans en serp vir vrouens.
2. Identifikasiekaart.
3. Toegang tot Interskole is soos volg (mits fooie vóór einde Julie op datum is):
a. Byvoeging van lid se naam tot die gelukkige trekking vir 4 gratis hoofpawiljoenkaartjies op Faurestraat,
asook
b. Voorkeurtoekenning van 1 kaartjie op die pawiljoen oorkant die hoofpawiljoen.
4. Uitnodiging na alle fondsinsamelingsgeleenthede van die skool.
5. Die ledegelde van R480 per jaar sal gebruik word om funksies en administratiewe koste deur die loop van die jaar te finansier. Hierdie fooie is per debietorder betaalbaar.

Objective

The main objective of the club is to raise funds for Paarl Boys’ High School by creating a home for present and new members who cannot be accommodated by the day-to-day support activities of the school. We wish to make the broader Boys’ High community, husbands and wives, part of this club. Be part of the Blue Family by taking part in all our events. Meet the families of your son`s new friends.

How?

Boys’ Highers (supporters, parents and businesses) pay R480 Membership fees per year. Former Prestige Club and associate OBU members automatically become members at no additional cost and only have to pay R480 membership fee.

OBU members who are Prestige Club members may transfer their Prestige Club membership to their wives in the Pro Boys’ High Club.

Advantages

1. Club tie for men and scarf for ladies.
2. ID Card.
3. Entry to Interschools is as follows (provided membership fees are paid before July):
a. Addition of member’s name to a “Lucky Draw” for 4 free main pavilion tickets at Faure Street, as well as
b. Preferential seat or single ticket per member on the pavilion opposite the main pavilion.
4. Invitation to the Wine Auction and all fund-raising activities of the school.
5. The membership fee of R480 per year will be used to finance functions and administrative costs of the club in the
course of the year. These fees are payable via debit order.

Paarl Boys High Pro Boys' High club

Would you like to become a member of the Pro Boys’ High Club?

Apply now