Code of Conduct

Gedragskode

Code of Conduct

Good conduct is one of our main foundational traditions.

Section A: Introduction

 • 1. TERMS OF LEGISLATION: GENERAL

 • 2. TERMS OF LEGISLATION: THE SA SCHOOLS ACT

 • 3. THE RSA BILL OF RIGHTS

 • 4. VISION

 • 5. MISSION

 • 6. VALUES AND NORMS

The Three Traditions

 • 7.1. THE TRADITION OF GOOD BEHAVIOUR

 • 7.2. DIE TRADISIE VAN GOEIE LEERLINGSKAP

  • Aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie vordering en besef die waarde van harde werk.
  • Jy sal aan die begin van elke jaar ‘n huiswerkboekie ontvang. Gebruik dit.
  • Neem deel in die klas en vra wanneer jy nie verstaan nie.
  • Doen elke dag jou huiswerk.
  • Lewer take betyds in.
  • Sit elke dag, ongeag van ‘n vol program, ten minste 20 minute opsy per vak waartydens die dag se klaswerk bemeester word deur middel van doelgerigte studie.
  • Begin vroegtydig hersien en berei na die beste van jou vermoë voor vir toetse en eksamens.
  • Wees verantwoordelik genoeg om te besef waar jou tekortkominge lê en nederig genoeg om hulp te vra in die vorm van ekstra klasse of voorligting rakende studiemetodes.
 • 7.3. DIE TRADISIE VAN GOEIE SPORTMANSKAP

  • Neem deel aan sport- en kultuuraktiwiteite. Ten minste een winter- en een somersport of aktiwiteit. ‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees. By HJS is daar nie plek vir “two-o’-clock clubbers” nie.
  • Beweeg na die oefenveld met ‘n sweetpak en sportskoene. Geen plakkies nie.
  • Vermy woordgevegte. As jou teenstander jou kan kwaad maak, het hy jou net waar hy jou wil hê!
  • Oefen hard en speel hard, maar nooit vuil nie.
  • Moet nooit die skeidsregter se beslissing bevraagteken nie. Laat die kaptein of onderkaptein ondersoek instel.
  • Moenie ‘n bohaai maak as ‘n beslissing teen jou of jou span gemaak is nie (bv. jou hande in die lug gooi, jou oë rol, ens.).
  • Gebare soos ‘n omvallery na ‘n atletiek-wedloop en oormatige omhelsinge na ‘n drie gedruk is, is heeltemal onaanvaarbaar.
  • Ondersteun jou maats langs die veld en moet nooit aanmerkings op teenstanders of skeidsregters maak nie.
  • Ons slaan nooit iemand die sportveld nie.
  • Ons bly vriende met ons teenstanders en hul ouers. Vroeër of later speel ons dalk saam proewe of kom op een of ander wyse in hul geselskap.
  • Ons skel nooit op mekaar as dit swaar gaan nie. Ons is ‘n familie, en op die veld het ons net mekaar.
  • Ons strooi nie rommel nie. Na sportbyeenkomste word die paviljoen deur almal skoongemaak voordat die terrein verlaat word.

Afdeling B: Regte en Verantwoordelikhede

 • 1. LEERDERS

   1. REGTE
    ‘n Leerder het die reg om
   2. VERANTWOORDELIKHEDE
    Vir hierdie reg moet ‘n leerder
   1. 1
   2. te studeer
   3. studiegeleenthede respekteer en nie ander leerders steur nie;
    werkopdragte uitvoer en huiswerk gereeld doen
   1. 2
   2. na geluister te word
   3. billike versoeke en menings beskaafd stel;
    aandag gee as opdragte gegee word;
    ook na ander luister;
    stilbly as ander praat.
   1. 3
   2. tyd optimaal te gebruik
   3. ander se tyd respekteer;
    deeglik beplan en prioriteite stel;
    saamwerk t.o.v. versoeke vanaf opvoeders;
    daagliks skool bywoon op die voorgeskrewe tye.
   1. 4
   2. met respek behandel te word en respek vir sy eiendom te verwag
   3. se optrede respek verdien;
    ander mense en hul eiendom respekteer;
    verantwoordelik optree;
    skooldrag, skool- en nasionale simbole respekteer; gesag, tug- en dissiplinêre maatreëls aanvaar;
    ander rasse, kulture, godsdienste en geslagte respekteer.
   1. 5
   2. veilig te wees
   3. vreemdelinge op die terrein en insidente rapporteer;
    geen wapens of voorwerpe wat ander kan beseer in besit hê, hanteer of gebruik nie;
    nooit ander leerders dreig, aanraak of in gevaar stel nie;
    nooit betrokke raak by bendebedrywighede nie;
    nooit opruiende gedrag aanstig nie.
   1. 6
   2. in ‘n skoon omgewing te werk
   3. as persoon skoon en netjies wees;
    nie eiendom en die omgewing beskadig of bemors nie; nie sigarette, alkoholiese drank of ander dwelms gebruik nie;
    dit rapporteer indien hy bewys het van ander leerders wat bogenoemde gebruik.
   1. 7
   2. regverdig behandel te word
   3. se motiewe suiwer en eerlik wees; objektief, redelik en beskaafd optree; erken dat mense verskil en tekortkominge het; ander regverdig en met deernis behandel.
   1. 8
   2. sy/haar kant van ‘n saak te stel
   3. ander ‘n billike geleentheid gee om hul mening te lug; altyd die waarheid praat;
    dit op ‘n beskaafde manier doen.
   1. 9
   2. deel te neem aan skoolbedrywighede
   3. ‘n bepaalde seisoen/termyn van deelname voltooi; oefeninge en klasse gereeld en getrou bywoon;
    samewerking aan die afrigters en opvoeders gee;
    spankeuses, groep- en klasindelings aanvaar en respekteer;
    spankeuses, groep- en klasindelings aanvaar en respekteer;
    kulturele en sportaktiwiteite bywoon en die skool daadwerklik ondersteun;
    deelneem aan ten minste een winter- en een somersport wat deur die skool aangebied word;
   1. 10
   2. gelukkig te wees
   3. seksuele teistering en pornografiese materiaal in enige vorm vermy;
    nooit liedjies sing, grappe vertel, skelname of gebare gebruik of die spot dryk ten opsigte van ras, kleur, godsdiens of geslag nie;
    ‘n positiewe en lojale beeld teenoor die skool uitdra; bydra tot die skep van ‘n gelukkige atmosfeer.
   1. 11
   2. erkenning vir prestasie te geniet
   3. prestasies skriftelik aan die skoolhoof bekendmaak; ander gelukwens wanneer hulle presteer.
   1. 12
   2. emosioneel en geestelik deur die skool versorg te word waar enigsins menslik moontlik in terme van leiding, berading en dissipline
   3. ‘n hoë standaard van gedrag en hoflikheid binne en buite die skool openbaar;
    lojaal wees aan die skool en net tot voordeel van die skool se reputasie optree;
    integriteit en eerlikheid in alle aktiwiteite aan die dag lê;
    gebruik maak van die strukture wat bestaan binne die skool (bv. die OHS).
   1. 13
   2. akademies die bes moontlike onderig te ontvang
   3. sy bes probeer om sy akademiese potensiaal by die skool te vervul;
    met verantwoordelikheid besef dat elke lid van die skool die reg het om ongesteurde onderrig in ‘n veilige omgewing te ontvang;
    die reg van die individu tot ‘n volle opvoeding en ‘n onontwrigte klasomgewing erken;
    vroegtydig sy akademiese swakhede besef en gebruik maak van die skool se remediërende maatreëls (bv. ekstra klasse).
   1. 14
   2. die beste onderrig en afrigting te ontvang waartoe die skool in staat is
   3. lojaal wees teenoor die skool;
    trots wees op die skool;
    só leef dat ander op hom kan trots wees.
   1. 15
   2. ingelig te word watter gedrag aanvaarbaar is en wat die uitkoms van onaanvaarbare gedrag sal wees
   3. die skool se gesag in alle opsigte aanvaar.
   1. 16
   2. eie kulturele en godsdienstige oortuiginge te hê, in soverre dit beperk is tot algemeen en juridies aanvaarde vorme van godsdiens, en mits die uitleef daarvan nie in stryd is met enige van die reels, waardes en norme vervat in hierdie Gedragskode nie
   3. aanvaar en respekteer dat HJS ‘n skool met ‘n Christelike etos en lewenswyse is.
 • 2. PARENTS

   1. RIGHTS
    Parents have the right to
   2. OBLIGATIONS
    In respect of this right the parent should
   1. 1
   2. educators with good qualifications and competence to teach subjects in a professional manner, while striving for high standards in all interaction with learners
   3. ensure that learners attend school regularly;
    ensure that learners are at school on time;
    ensure that learners wear the prescribed school uniform and that their overall appearance is in accordance with the rules (e.g. with regard to hair, etc.) at all times.
   1. 2
   2. a non-discriminating, orderly and disciplined school, where respect is shown for cultural diversity
   3. pay school fees regularly;
    participate in school activities where they can;
    attend parents’ and PTA meetings regularly.
   1. 3
   2. have their children educated in a disciplined and safe environment
   3. support the school, the educators and the Code of Conduct;
    teach their children to have respect for educators and the school’s rules, traditions, symbols and values, which they should also embody
   1. 4
   2. expect that learners will be treated fairly as individuals
   3. inform the school immediately of any problem areas
    make use of structures such as TST.
   1. 5
   2. enjoy the support of educators who will be available on a regular basis to support parents in terms of academic or behavioural problems of learners
   3. support the school in any disciplinary actions against their own and other children who try to disrupt the school;
    not see the school as their ‘enemy’;
    pay attention to the school’s advice.
   1. 6
   2. the best organisation and training with regards to cultural, sports and academic activities that the school has to offer
   3. support and motivate their children to participate in the school’s activities.
   1. 7
   2. receive professional administrative service from the school and to be heard and informed.
   3. act in a professional, educated and polite way towards the headmaster, staff or any other member of the school community.
 • 3. EDUCATORS

   1. RIGHTS
    Educators have the right to
   2. OBLIGATIONS
    n respect of this right the educator must
   1. 1
   2. educate in a safe, proper, clean and quiet environment where teaching material and equipment are available and maintained
   3. build an environment which aims at effective learning; maintain a clean, disciplined and safe environment in the class room;
    be well prepared for every lesson and teach it effectively; evaluate completed work effectively;
    carry out administrative duties accurately and on time.
   1. 2
   2. expect that learners will – at all times – be present, punctual, polite, self-disciplined and respectful
   3. be punctual, fair, consistent and sensitive towards the needs of the learners;
    treat learners as individuals and respect their rights and motivate each learner to reach his full potential in all areas of the school’s activities; guide learners, help them identify and solve problems; be aware of developments in education, the subjects that are taught and the teaching methods of these subjects.
   1. 3
   2. be treated fairly and with dignity by members of the school community and be respected professionally
   3. be professional in terms of appearance and set an appropriate example; communicate with parents and keep them up to date in terms of progress of learners; clearly inform learners at all times of all arrangements.
   1. 4
   2. have the support of colleagues’, parents and those who are appointed above them
   3. give similar support to others;
    never be guilty of insubordination;
    carry out lawful commands;
    not gossip about colleagues’ or slander them in any manner; never discuss colleagues’ opinions with learners;
    treat other colleagues’ opinions with the necessary respect; never promote their own subject/activities at the expense of other colleagues’, but support colleagues’ activities at school;
    keep in mind that learners also have other subjects when giving homework.
   1. 5
   2. educate without interruption
   3. convincingly apply the school’s discipline;
    not disturb other colleagues while they are teaching;
    not keep learners behind unnecessarily so that they’ll arrive late for the next class or activity.
   1. 6
   2. enjoy privacy in terms of their private life, with the assurance that their property at the school will be respected
   3. respect the values of others.

Afdeling C: Spesifieke Reëls

Spesifieke reëls en ordereëlings sluit in reëls ten opsigte van skooldrag, die terrein, klaswisseling (beweging/gange/klokke), kleedkamers, klaskamers, voorkoms, gedrag binne en buite die skool en enige ander sake van belang vir die skep van ‘n geordende skoolgemeenskap.

 • 1. SPORT- EN SKOOLDRAG

  1.1. Somerdrag

  • Blou kortmouhemp met skooldas.
  • Grys kort- of langbroek met bruin, swart of grys gordel indien broek lussies het.
  • Skoolsokkies
  • Donkerbruin skoolskoene met veters.
  • Geen gespes word toegelaat nie.
  • Dr. Martens (‘Docs’) word nie toegelaat nie.
  • Die skoolbestuur hou die reg voor om skoene te monitor ten opsigte van die informele aard daarvan.
  • Skooltruie mag in die somer gedra word, maar slegs met ‘n baadjie .

  1.2. Winterwear

  • Blue shirt with school tie.
  • Grey shorts or trousers with brown, black or grey belt if trousers have loops.
  • School socks
  • Dark brown school shoes with laces. No buckles allowed. Dr Martens (Docs’) are not allowed. The school management has the right to monitor shoes regarding their informal nature.
  • The school jersey is optional, but may not be worn without the blazer.
  • The blazer is compulsory and may not be worn without a tie.

  1.3. Sport Wear

  • Die skoolsweetpakbostuk en HJS-broekie kan tydens atletiekbyeenkomste na en van sportoefeninge gedra word. By byeenkomste waar ander skole betrokke is, moet die volle sweetpak gedra word.
  • Matriek- en eerstespanbostukke sal per geleentheid gedra word, soos deur die skoolbestuur bepaal.
  • Die erekleuredas mag slegs saam met die donkerblou baadjie gedra word en nie met die streepbaadjie nie.
  • Op busse word die volle skooldrag gedra. Leerders wat om 08:30 reeds speel, mag in ‘n sweetpak reis, maar moet die volle skooldrag gereed hê vir na die wedstryd. Volle skooldrag word voor en na ‘n tuiswedstryd gedra.
  • Enige afwykings van bogenoemde, bv. leerders wat die krieket-interskole met sweetpakbostuk en HJS-broekie bywoon, geskied slegs met verlof van die skoolhoof.
  • Geen juweliersware of hoofbedekkings mag saam met sportdrag gedra word nie. Onder sekere omstandighede sal die Boishaai–pet toegelaat word.

  1.4. General Guidelines

  • Shirts
   • – may never hang out
   • – may never be worn without a tie
   • – topmost button closed at all times and never visible
   • – ties tied and pulled up against the collar so that it does not hang below it
  • Pants may never hang below the waist. Any colour belt other than what is prescribed or a belt with shiny ornaments is not allowed.
  • The blazer may not be worn without a tie.
  • At assembly the blazer is not compulsory in summer, but in winter full schoolwear is worn.
  • Sleeves of jerseys and blazers may not be rolled up.
  • No tracksuits tops, windbreakers or other jerseys may be worn with school wear.
  • Only BHS rain jackets may be worn over school wear on rainy days. At school the rain jacket is removed when inside the building. The rain jacket never replaces the school blazer.
  • Occasions where full school uniform is worn
   • – disciplinary occasions
   • – concerts and evening events at the school
   • – sport events (see 1.3 for full details)
   • – arriving at hostel after the weekend or being away for the night
  • The prescribed school wear must be worn correctly from the time the learner leaves his dwelling, until he returns their from school activities.
  • All clothing must be clearly labelled.
 • 2. APPEARANCE

 • 3. MOVEMENT

 • 4. TERREIN

 • 5. LEERDERS WAT DEUR DIE LOOP VAN DIE DAG UITTEKEN

 • 6. KLASKAMERS

 • 7. KLEEDKAMERS

 • 8. KOMMUNIKASIE

Section D: Transgressions and Diciplinary Measures

 • 1. TRANSGRESSIONS AND DISCIPLINARY MEASURES (INTRO)

   1. LEVEL 1
    Misconduct
   2. LEVEL 2
    Frequent repetition of level 1 acts.
   3. LEVEL 3
    Serious misconduct. Continued repetition of level 2 acts.
   4. LEVEL 4
    Very serious misconduct. Continued repetition of level 3 acts.
   5. LEVEL 5
    Criminal acts.
    Continued repetition of level 4 acts.
   1. ATTENDANCE
   2. Late for class.
    Bunking class.
   3. Leaving school
    without permission.
   1. CLASS WORK
   2. Homework
    incomplete.
   1. DISOBEDIENCE
   2. Ignoring reasonable instruction.
   3. Interrupting education in class.
   4. Severely disrupting classes.
   5. Disrupting the entire school.
   1. DISHONESTY
   2. With minor consequences
    e.g. lying.
   3. With more serious consequences.
   4. Forging documents or signatures with minor consequences. Cheating in exams.
   5. Forgery with serious consequences.
   6. Robbery. Major theft. Breaking in and entering locked premises.
   1. INTER- PERSONAL
   2. Showing disrespect for others.
    Abusive language.
   3. Racists, sexist, other discriminatory behaviour. Possession/
    distribution of pornography, sexist or racist material.
   4. Sexual abuse such as grabbing.
   5. Sexual harassment, sexual abuse or rape. Engaging in sexual activity on the school grounds
   1. VIOLENCE
   2. Abusive language.
   3. Inflicting minor injury.
   4. Verbally threatening the safety of others.
    Intentional, but limited injury.
   5. Carrying a dangerous weapon. Threatening with a dangerous weapon. Using it to inflict physical harm.
    Assault with the intent to inflict major physical injury. Murder.
   1. VANDALISM
   2. Minor vandalism, eg. Graffiti.
   3. Vandalism.
   1. NARCOTICS
   2. Smoking or carrying tobacco.
   3. Possessing or under the influence of alcohol, drugs or narcotics.
   4. Dealing in or distributing drugs.
 • 2. DISCIPLINARY SYSTEM: LEVEL 1

  Responsible person: Any teacher

  Action taken: Reprimanding/sending out of the educational environment

  TransgressionCode
  1Failing to be on time for class, rows, school assembly, school- and cultural meetings, sports meetings.1.1
  2Talking out of turn in class, rows, assembly and during announcements.1.2
  3Homework not completed on time.1.3
  4Failure to respond to reasonable instructions by any teacher.1.4
  5Books not properly covered and other forms of neglect.1.5
  6Forgot books, tear-off slip, letter of absence, etc.1.6
  7Neatness: grade head in control(1) Shoes or Shaving (must be done before going to class)

  (2) hair (must be cut during first break)

  (3) clothing and book cases (given a chance until the next day to correct)

  1.7
  8Eating or drinking in class/instructional environment1.8
 • 3. DISCIPLINARY SYSTEM: LEVEL 2

  Responsible person: Any teacher

  Action taken: Refer to grade head with a recommendation for serious reprimanding

  TransgressionCode
  1Repetition of level 1 transgressions in terms of refusing to take note of punishment (reprimanding, sending out, moving to an alternative seat in the class, etc.).2.1
  2Bunking (leaving/being absent from school without permission).2.2
  3Class disruption/hall.2.3
  4Bad behaviour in passage: does not give way for teachers, talking loud, etc.2.4
  5Disrespect towards teachers (e.g. back chatting).2.5
  6Minor vandalism, e.g. graffiti, littering, etc.2.6
  7Being dishonest, e.g. copying homework or supplying books for copying.2.7
  8Misuse of electronic devices, e.g. in the computer lab.2.8
  9Non-participation in school activities.2.9
 • 4. DISCIPLINARY SYSTEM: LEVEL 3

  Responsible person: Grade head

  Action taken: Final warning as to SGB-driven procedure and possibly involving the school councillor as a form of intervention

  TransgressionCode
  1Repetition of level 2 transgressions: action taken by the school remains ineffective.3.1
  2Use of violence toward a fellow learner, e.g fighting/inflicting intentional injury on another, e.g. throwing of objects, cutting with implements such as glass shards, scissors, etc.3.2
  3Gambling.3.3
  4Serious disruption of a class/meeting, causing the person in charge to lose control.3.4
  5Forging documents with less serious consequences eg. parents’ signature on class test or absentee letter.3.5
  6Bunking detention.3.6
  7Smoking, carrying tobacco, smokers’ circle.3.7
  8The possession of dangerous toys eg. BB-gun, knife, katty.3.8
  9Racist, sexist or discriminatory behavior.3.9
  10The possession or distribution of pornography, racist or sexist material or looking at or downloading pornographic material from any computer at the school.3.10
  11Dishonesty (e.g. during tests or exams: lose all marks and parents are informed).3.11
  12Behaviour which, in the opinion of the undersigned disciplinary head, is inappropriate or disrespectful, especially toward the traditions, culture or branding of Paarl Boys’ High.3.12
  13More serious vandalism eg. breaking a window: Learner will also cover all costs of repair.3.13
 • 5. DISCIPLINARY SYSTEM: LEVEL 4

  Responsible person: Deputy principal/inform parents

  Action taken: Meeting with parents/governing body

  TransgressionCode
  1Repetition of Level 3 transgressions.4.1
  2Any form of theft.4.2
  3Serious vandalism (arson on the terrain, etc.)4.3
  4Verbal threatening/intimidation/victimising/participation in gang related activities.4.4
  5Possession or use of alcohol or drugs (including cigarettes) or under the influence of alcohol or drugs on the school terrain during any school activities.4.5
  6Disruption of school through boycotting or picketing without permission.4.6
  7Serious falsifying of documents, e.g. report cards or documentation belonging to another school.4.7
  8Absent for more than 40 school days.4.8
  9Any action that, in the opinion of the Governing Body, can be classified as scandelous, inappropriate or improper.4.9
 • 6. DISCIPLINARY SYSTEM: LEVEL 5

  Responsible person: Headmaster

  Action taken: Refer to governing body(GB) or police

  TransgressionCode
  1Repetition of level 4 transgressions.Governing Body
  2Intending to or inflicting major physical or emotional harm to another person/assault.Police/GB
  3The possession of a dangerous weapon on the school terrain. Threatening a person with such a weapon/purposefully injuring another person with such a weapon.Police/GB
  4Sexual abuse (groping, touching, exposing yourself, harassment or any other immoral act, etc.) *Police/GB
  5Robbery and major theft (e.g. a car or bicycle).Police/GB
  6Breaking and entering locked premises.Police/GB
  7Murder.Police/GB
  8Dealing or distributing drugs.Police
  9Engaging in sexual activities on school grounds.GB
  10Being found guilty by a Court of Criminal Law.GB
  11Any action that, in the opinion of the Governing Body, can be classified as scandelous, inappropriate or indecent.GB

  # In the case of points 4 and 9. Discuss the transgression with the Chairman: GLOO at EMDC and get support from learner-victim and learner-offender.

  * See WCED Abuse No More document as well as other relevant legislation and regulations.

 • 7. DETENTION

  • Detention is awarded according to a points system.
  • The detention list is given to learners on the Tuesday preceding the Friday. A list of names of all those in detention is placed on the notice board.
  • Detention is not negotiable. Everybody will sit except in the case of serious injuries or family crises.

  In case of repeated detentions:

  • Detention 3 (18 POINTS): A standard letter is issued explaining the consequences of further detention.
  • Detention 4 (24 POINTS): The learner and parent(s) appears before a panel of educators. In the case of academic transgressions, a plan of academic support is arranged. Behaviour transgressions are discussed.
  • Detention 5 (30 POINTS): The Governing Body issues a letter of warning outlining the consequences of further detentions.
  • Detention 6 (36 POINTS): The learner appears before the Governing Body in the case of serious misconduct. Possible suspension for a period of 1 – 7 days may follow. This rests on the discretion of the Headmaster.
 • 8. ERNSTIGE WANGEDRAG:

  Uittreksel : Die “Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Onderwys”, 1997 (Act 12 of 1997), Algemene handleiding vir die skorsing en verbanning van ‘n leerder uit ‘n publieke skool (uitsluitend publieke skole waar daar na skole verwys word in terme van die kinderwet, 1983 (wet 74 van 1983) en/of die kriminele prosedure wet, 1977 (wet 51 van 1977), omsendbrief 0030/99 – Die Provinsiale Administrasie, Wes-Kaap Onderwysdepartement.

  “Die Beheerliggaam mag, na ‘n regverdige verhoor, ‘n leerder skors of uitsetting aanbeveel by die Hoof van Onderwys, as ‘n leerder skuldig bevind word aan ernstige wangedrag.”

 • 9. WOORDOMSKRYWING:

  In hierdie regulasies het ‘n woord of uitdrukking waaraan ‘n betekenis in die Wet geheg is, die betekenis aldus daaraan geheg en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken –

  “beheerliggaam” die Beheerliggaam van die skool soos beoog in artikel 16(1) van die Wet;

  “Departementshoof” die hoof van die onderwys-departement in die provinsie Wes-Kaap;

  “die Wet” die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996);

  “leerder” ‘n leerder soos omskryf in artikel 1 van die Wet;

  “Lid van die Uitvoerende Raad” die Lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir onderwys in die provinsie Wes-Kaap;

  “ouer” ‘n ouer soos omskryf in artikel 1 van die Wet;

  “prinsipaal” ‘n prinsipaal soos omskryf in artikel 1 van die Wet;

  “skool” ‘n openbare skool wat ‘n koshuis insluit;

  “skorsing” die tydelike verbod op ‘n leerder om ‘n skool by te woon;

  “uitsetting” die permanente verbod op ‘n leerder om ‘n skool by te woon.

  (1) Behoudens die bepalings van die Wet is ‘n leerder by ‘n skool wat –

  (a) deur ‘n hof skuldig bevind is aan ‘n misdryf en gevangenisstraf opgelê is sonder die keuse van ‘n boete; of

  (b) bedwelmende drank of ander dwelmmiddels op die skoolterrein of tydens ‘n skoolaktiwiteit gebruik of in besit het of

  (c) om skuldig gemaak het aan aanranding, diefstal of onsedelike gedrag; of

  (d) herhaaldelik sonder verlof van die skool en/of klasse afwesig is; of

  (e) hom, na die mening van die Beheerliggaam, op ‘n skandelike, onbehoorlike of onbetaamlike wyse gedra, skuldig aan ernstige wangedrag.

  Vir alle leerders in HJS sluit Punt (e) hierbo, die volgende in:

  • baklei, vloek of hom vals identifiseer;
  • mede-skoliere of personeel dreig;
  • hom skuldig maak aan rassisme of onaanvaarbare/nadelige graffiti;
  • beskadiging of vernietiging van skooleiendom of dié van enige persoon van die skool se gemeenskap;
  • herhaaldelik die skoolreëls of Gedragskode van die skool oortree; om hom/haarself so te gedra dat dit onaanvaarbaar is volgens die opinie van die beheerliggaam.

  Sien ook vlakke 4 en 5 van Afdeling D.

   

  Behoudens die bepalings van die Wet, kan ‘n leerder by ‘n skool, indien hy na ‘n regverdige verhoor aan ernstige wangedrag soos in subregulasie (1) bedoel, skuldig bevind is, deur die Beheerliggaam van die skool geskors word, of deur die Departementshoof uit die skool gesit word.

 • 10. SKORSING EN UITSETTING VAN LEERDERS:

  (1)   Waar dit onder die aandag van die Beheerliggaam kom dat die gedrag van ‘n leerder sodanig is dat dit ingevolge regulasie 2(1) as ernstige wangedrag beskou kan word, welke gedrag afbreuk sal doen aan die belange van die skool indien daar nie dissiplinêre maatreëls toegepas word nie, moet die Beheerliggaam:

  (a) die leerder asook sy of haar ouer(s) skriftelik van die klag van wangedrag in kennis stel;

  (b) ‘n vergadering van die beheerliggaam belê waartydens aan die betrokke leerder en/of sy ouers(s) of verteenwoordiger die geleentheid gebied word om mondelinge of skriftelike vertoë te rig waarom die leerder nie geskors of uitgesit behoort te word nie; en

  (c) na die aanhoor van die vertoë besluit of die leerder vir ‘n tydperk van hoogstens een week geskors moet word as ‘n korrektiewe maatreël, of besluit om by die Departementshoof aan te beveel dat die leerder uit die skool gesit word.

  (2)   Waar ‘n beheerliggaam by die Departementshoof aanbeveel dat ‘n leerder uit die skool gesit word, word sodanige leerder nie toegelaat om die skool by te woon nie, in afwagting van ‘n beslissing deur die Departementshoof in hierdie verband.

  (3)   Waar ‘n beheerliggaam besluit om by die Departementshoof aan te beveel dat ‘n leerder uit die skool gesit word, moet die ouer(s) van die leerder skriftelik dienooreenkomstig ingelig word met ‘n opgaaf van redes vir die besluit en die volgende dokumente binne 14 dae na die datum van die besluit aan die Departementshoof voorgelê word:

  (a)   ‘n volledige verslag van die omstandighede wat tot die besluit aanleiding gegee het;

  (b)   die notule van die vergadering waartydens die besluit geneem is; en

  (c)   enige skriftelike vertoë van die leerder/ouer(s)/verteenwoordiger.

  (4)   Die Departementshoof moet binne 14 dae na ontvangs van die dokumente in subregulasie (3) bedoel, besluit of die leerder uit die skool gesit of tot die skool hertoegelaat moet word en sodanige besluit moet onmiddellik skriftelik aan die beheerliggaam en ouer(s) bekend gemaak word.

 • 11. VOORPROSEDURIËLE SKORSING

  Wysiging van artikel 9 van Wet 84 van 1996, soos gewysig deur artikel 7 van Wet 48 van 1999.
  Artikel 9 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996, word hierby gewysig deur (a) subartikel (1) deur die volgende subartikels te vervang:

  (1)   [Behoudens hierdie Wet en enige toepaslike provinsiale wet, kan die] Die Beheerliggaam [van ‘n openbare skool] kan, [ná ‘n regverdige verhoor,] op redelike gronde en as ‘n voorsorgmaatreël, ‘n leerder wat vermoedelik ernstige wangedrag gepleeg het, skors van bywoning van die skool.

  (a)   as ‘n korrektiewe maatreël vir ‘n tydperk wat nie een week te bowe gaan nie; of

  (b)   in oorleg met die Departementshoof, in afwagting van ‘n beslissing deur die Departementshoof of die leerder uit die skool gesit moet word, maar mag sodanige skorsing opdwing slegs nadat die leerder ‘n redelike geleentheid gebied is om vertoë in verband met sodanige skorsing aan hom te rig.

  (1A)   ‘n Beheerliggaam moet binne sewe skooldae na die skorsing van ‘n leerder dissiplinêre verrigtinge teen sodanige leerder hou op die wyse in artikel 8 beoog.
  (1B)   Indien dissiplinêre verrigtinge nie binne sewe skooldae na die skorsing van ‘n leerder gehou word nie, moet die Beheerliggaam die goedkeuring van die Departementshoof verkry vir die voortsetting van die skorsing van sodanige leerder.
  (1C)   ‘n Beheerliggaam kan, nadat ‘n leerder gedurende die dissiplinêre verrigtinge in artikel 8 beoog, skuldig bevind is aan ernstige wangedrag –

  (a)   skorsing van sodanige leerder vir ‘n tydperk van hoogstens sewe skooldae oplê, of enige ander sanksie in die gedragskode van die openbare skool beoog; of

  (b)   ‘n aanbeveling aan die Departementshoof doen om sodanige leerder uit die openbare skool te sit.

  (1D)   ‘n Departementshoof moet die aanbeveling van die Beheerliggaam in subartikel(1C)(b) bedoel oorweeg en moet besluit om die leerder uit die skool te sit al dan nie binne 14 dae na ontvangs van sodanige aanbeveling.

  (1E)   ‘n Beheerliggaam kan die skorsing van ‘n leerder oplê of verleng vir ‘n tydperk van hoogstens 14 dae hangende die Departementshoof of sodanige leerder uit die openbare skool gesit moet word al dan nie deur:

  (a)   subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:

  (2)   [Behoudens enige toepaslike provinsiale wet, mag] ‘n Leerder by ‘n openbare skool mag uit die skool gesit word slegs
  – deur die Departementshoof; en
  – indien hy of sy nà [‘n regverdige verhoor] dissiplinêre verrigtinge in artikel 8 beoog, skuldig bevind is aan ernstige wangedrag.

  (b)   subartikel  (4) deur die volgende subartikel te vervang:

  (4)   ‘n Leerder of die ouer van ‘n leerder wat uit ‘n openbare skool gesit is, kan binne 14 dae na ontvangs van die kennisgewing van uitsetting teen die beslissing van die Departementshoof appèl aanteken by die Lid van die Uitvoerende Raad ; en
  (c)   die volgende subartikels by te voeg:
  (6)   ‘n Leerder wat appèl aangeteken het op die wyse in subartikel (4) bedoel, moet toegang tot onderwys verleen word op die wyse deur die Departementshoof bepaal, hangende die uitkoms van die appèl.
  (7)   Die departementshoof, by die bepaling van die wyse van bywoning in subartikel (6) beoog –
  – moet redelike maatreëls tref om die regte van ander leerders by die openbare skool te beskerm; en
  – kan ‘n alternatiewe metode oorweeg om onderwys te verskaf aan die leerder in subartikel (6) beoog.
  (8)   Indien die Departementshoof besluit om nie ‘n leerder uit die skool te sit soos in subartikel (2) beoog nie, kan die Departementshoof, in oorleg met die beheerliggaam, ‘n gepaste straf aan die leerder oplê.
  (9)   Indien die Departementshoof besluit om nie straf aan die leerder op te lê nie, moet die Departementshoof die aangeleentheid na die beheerliggaam terugverwys vir ‘n alternatiewe straf ingevolge die gedragskode in artikel 8 beoog, uitgesluit.
  (10)   Die Beheerliggaam moet die straf in subartikel (8) beoog, implimenteer.

 • 12. APPÈL:

  Enige appèl deur die leerder of die ouer(s) van die leerder teen die besluit van die Departementshoof moet binne 10 dae nadat die skriftelike kennisgewing van sodanige besluit ontvang is, by die Lid van die Uitvoerende Raad aangeteken word en die beslissing van die Lid van die Uitvoerende Raad is finaal.

 • 13. GEVOLGE VAN UITSETTING:

  Waar daar besluit word om ‘n leerder wat aan verpligte skoolbywoning onderhewig is, uit te sit, moet die Departementshoof reëlings tref vir die plasing van sodanige leerder by ‘n alternatiewe skool.
  Enige leerder wat nie aan verpligte skoolbywoning onderhewig is nie en wat weens ernstige wangedrag uit ‘n skool gesit is, moet die geleentheid gebied word om die finale eksamen van die jaar waarin hy uit die skool gesit is, af te lê: met dien verstande dat sodanige leerder die eksamen aflê in ‘n lokaal apart van die leerders van die skool wat hy bygewoon het ten tyde van sy uitsetting.

 • 14. VERLOOP VAN DISSIPLINÊRE PROSEDURE

  • Die Voorsitter verwelkom almal en stel die lede van die tribunaal bekend.
  • Die Voorsitter hou die klagstaat, wat hy ontvang van die inisieerder aan die beweerde oortreder voor.
  • Die leerder word gevra om te pleit.
  • Skuldig: oor na versagtend en verswarend; eers die leerder/Vrteenwoordigers, dan inisieerder.
  • Voorsitter vra dan inisieerder vir ‘n voorstel om ‘n sanksie.
  • Almal verlaat die vertrek sodat slegs die tribunaal oorbly om sanksie te delibereer.
  • Leerder word ingeroep en sanksie opgelê.
  • Onskuldig: beide inisieerder en leerder kan getuies roep en bewyse lewer, met dien verstande dat getuies kruis-ondervra kan word deur beide partye en getuienis ondersoek kan word.
  • Almal verlaat hierna die vertrek sodat net die tribunaal oorbly om die pleidooi op grond van gelewerde getuienis te oorweeg.
  • Almal (inisieerder en leerder) word ingeroep en ingelig of die onskuldig-pleidooi aanvaar is.
  • Skuldig: oor na versagtend en verswarend; eers die leerder/verteenwoordigers, dan inisieerder.
  • Inisieerder vra dan vir ‘n sanksie.
  • Almal verlaat weer die vertrek sodat slegs die tribunaal oorbly om sanksie te delibereer.
  • Leerder word ingeroep en sanksie opgelê.
  • Leerder word ingelig van sy appèlregte, indien enige.
  • Die Voorsitter sluit die vergadering.

Vind meer uit oor gedragskode

laai af

Afsluiting

Hierdie Gedragskode is die uitdrukking van die wense van die totale skoolgemeenskap, te wete opvoeders, leerder en ouers