Koshuis Reëls

Hostel Rules

Koshuis Reëls

Gedragskode

In ‘n koshuisgemeenskap is ‘n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die koshuis te bereik.  Orde, dissipline en respek vir elke individu vorm die grondslag vir sukses in ‘n gelukkige koshuisgemeenskap.  Christelike beginsels dien as grondslag vir die Gedragskode.  

Hierdie Gedragskode erken die volgende:

 • die toepaslike onderwyswette;
 • die Handves van Menseregte soos gevind in hoofstuk 2 van die SA Grondwet;
 • die Gedragskode vir Personeel soos gevind in die Gedragskode van HJS Paarl.

 • 1. DOELSTELLING

  • Om aan elke leerder die volle geleentheid te gee vir optimale verwerkliking van vermoëns en talente op alle Christelik opvoedkundige terreine waarop die koshuis hom mag begeef.
  • Om aan elke leerder die geleentheid te gee om hom maksimaal voor te berei vir die volwasse lewe en om ‘n meelewende rol te speel.
  • Om aan elke leerder as individu met sy eie besondere eienskappe en behoeftes, sekuriteit en geborgenheid te bied as deel van die koshuisgemeenskap.
  • Om leerders te leer om vir mekaar om te gee en mekaar se belange op die hart te dra in ‘n gees van samewerking, ondersteuning en wedersydse respek.
  • Om as koshuis en ouers in vennootskap die beste vir die kind aan te bied deur effektiewe kommunikasie.

   

 • 2. ALGEMENE PROSEDURE

  2.1 Voogstelsel – gedesentraliseerd

  Om die bogenoemde doelstellings te bereik is ‘n gedesentraliseerde voogstelsel noodsaaklik. Die span bestaan uit die volgende fasette:

  • Hoof (oorhoofse beheer)
  • Koshuisvaders
  • Diensdoenende onderwysers
  • Onderwyspersoneel
  • Ouers skakel met die koshuis in dié volgorde: diensdoenende onderwyser, koshuisvader, skoolhoof.

   

  2.2 Koshuisprefekte

  • Hierdie demokraties verkose raad is bemagtig om leiding te neem onder leerders t.o.v. die uitlewing van die gedragskode.

   

  Geen dissiplinêre stappe mag deur die raad self toegepas word nie, maar wel die identifisering van die probleme en die aanmelding daarvan.

   

 • 3. KOSHUISREELS

  Koshuisreëls is noodsaaklik vir die handhawing van goeie dissipline en orde.  Die gedrag van die  ware heer moet te alle tye onbesproke wees.  By HJS betoon ons altyd die grootste respek teenoor personeel, seniors en mede klasmaats/leerders.  Ons koshuisreëls is daarop gemik om HJS se drie tradisies van goeie gedrag, goeie leerlingskap en goeie sportnskap te ondersteun.  

  Aangesien effektiewe werking van ‘n koshuis berus op dissipline, samewerking en spangees, is dit vanselfsprekend dat reëls streng toegepas sal word.  Ouers word vriendelike versoek om hul volle samewerking te gee in dié verband.  Dit sal waardeer word indien ouers die koshuisvaders sal ondersteun deur:

  • alle klere-items duidelik te merk;
  • kosgangers te voorsien van die korrekte skooluniform;
  • toe te sien dat kosgangers betyds by die koshuis arriveer op Sondae/Maandagoggende, na ‘n tuisnaweek en vakansies en dat hulle dan korrek geklee is;
  • nie versoeke te rig wat teenstrydig is met die koshuisreëls nie.

   

  Ouers is welkom om probleme met die onderskeie koshuisvaders te bespreek.

  3.1 Koshuiseiendom

  • Koshuiseiendom moet versorg word asof dit aan jou behoort en mag onder geen omstandighede verwyder word van waar dit hoort nie.
  • Elke inwoner word verantwoordelik gehou vir sy bed, matras en kas.
  • Enige skade aan meubels of die gebou moet dadelik aan die koshuisvader gerapporteer word en daar sal van die verantwoordelike inwoner verwag word om dit te herstel of vervang.
  • Die koshuisgronde en –gebou moet te alle tye in ‘n netjiese toestand gehou word, veral die badkamers, slaapkamers, studiesaal en TV-kamer.
  • Versierings en plakkate mag slegs in kamers aangebring word met die toestemming van die koshuisvader.  Geen van die voorgenoemde sal in die gange toegelaat word nie.
  • Vandalisme – in enige vorm (insluitende aan brandblussers) – sal streng bestraf word en mag tot uitsetting van die inwoner lei.

   

  3.2 Persoonlike eiendom

  • Koshuispersoneel aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige inwoner se eiendom wat beskadig of verlore raak nie. Sluit waardevolle items toe in ‘n kas. Dit word aanbeveel dat sleutels op die persoon gehou word.
  • Alle kaste moet gesluit gehou word.  Oorhandig die duplikaatsleutel, met die kosganger se naam daaraan geheg, aan die koshuisvader of die verantwoordelike prefek vir veilige bewaring.
  • Die aanhou van radio’s is ‘n vergunning wat ontneem kan word indien dit so gebuik word dat dit vir ‘n ander ‘n steurnis is. Sluit radio’s in kaste toe wanneer dit nie gebruik word nie.
  • Yskaste mag in kamers gehou word, onderworpe aan ‘n huur soos bepaal deur die SBL.
  • Hou kontant op jou persoon of gee dit vir die koshuisvader om weg te sluit.
  • Klein rekenaarsentra en klein toesluitkluisies vir kontant en kleiner items soos selfone, ens. is in elke koshuiskamer beskikbaar teen ‘n minimale huur.
  • Die aanhou van enige ander elektriese toebehore is onderworpe aan die goedkeuring van die koshuisvader. Geen elektriese ketels, verwarmers, waaiers, of broodroosters mag in die kamers aangehou word nie. Leerders mag met die nodige verlof van die koshuisvader wel ‘n rekenaar hê, maar alleenlik nadat hul ouers skriftelik daarvoor aansoek gedoen het. Sodanige rekenaars mag alleenlik vir die doel van studie gebruik word. Onder geen omstandighede mag dit vir enige ander doel gebruik word nie. Geen ander leerder mag die rekenaar op enige wyse sonder die verlof van die koshuisvader gebruik nie.

   

  3.3 Inspeksies

  • Beddens moet netjies opgemaak word voor ontbyt so bly deur die loop van die dag. Terwyl inwoners sport bywoon in die midag moet kamers netjies gelaat word.
  • Sporttoerusting moet netjies gestoor word in kaste of in stoorspasie soos verskaf.
  • Die studiesaal moet te alle tye in ‘n netjiese toestand gehou word.
  • Gereelde kamerinspeksies sal gedoen word deur koshuisvaders, proefstudente en prefekte.
  • Geen meubels mag rondgeskuif word sonder die toestemming van die koshuisvader nie.
  • Badkamers en toilette moes skoon gehou word en enige foutiewe funksionereing moet dadelik aan die prefekte gerapporteer word.  Droog behoorlik af voor jy die stortarea verlaat.
  • Inwoners moet badkamers op gereelde intervalle mop, soos met die koshuisvader gereël.

   

  3.4 Selfone

  Selfone mag aangehou word mits die volgende voorwaardes streng nagekom word:

  • Onmiddellike rapportering aan koshuisvader wanneer leerder in besit van ‘n selfoon kom.  Die nommer moet ook vir die koshuisvader gegee word.
  • Dit mag slegs op koshuisgronde gebruik word, maar nie na die eetsaal gebring word nie.
  • Selfone moet gedurende stilte- en studietye afgeskakel word.  Ná 22:00 mag geen oproepe meer ontvang of gemaak mag word nie.
  • Sien Afdeling H van die aansoekvorm in dié verband.

   

  3.5 Gebruik van die swembad

  • Seuns mag die swembad gebruik SLEGS onder direkte toesig van ‘n VOLWASSENE.
  • Geen gevaarlike speletjies mag in die swembad gespeel word nie.

   

  3.6 Algemeen

  • Inwoners moet daarop let dat die koshuis soms deur toergroepe of tydens toernooie deur ander leerders gebruik word. Dit mag daartoe lei dat inwoners versoek mag word om hul kamer te ontruim. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore of beskadigde goedere indien sulke kamers dan nie ontruim word nie.
  • Die koshuisvader is beskikbaar op alle redelike tye.  Indien hy nie beskikbaar is nie, mag inwoners die toesighouer of matrone kontak.
  • Geen inwoner mag van kamer verskuif sonder toestemming van die koshuisvader nie.
  • Geen sport word op Sondae toegelaat nie.
  • Leerders moet die skool bywoon ooreenkomstig die regulasies van die WKOD.
  • Geen balspeletjies mag in gange en kamers gespeel word nie.
  • Bly weg uit leerders se slaapkamers indien hulle nie daar is nie.
  • Geen besittings van enige leerder mag sonder verlof gebruik of verwyder word nie. Betoon die nodige respek vir ander se eiendom.
  • Gedurende stiltetyd in die middag mag daar saggies gesels of na musiek geluister word, maar dit mag nie in die gang hoorbaar wees nie. Geen rondlopery word toegelaat nie.
  • Stiltetyd in die oggend en die aand is uitsluitlik vir die hou van godsdiens. Sit doodstil op jou bed/stoel. Jy mag nie gesels of rondbeweeg of studeer nie. Kamerdeure moet oop wees. Niemand mag gedurende die oggend stiltetyd op sy bed lê nie – wel saans nadat die godsdiens afgehandel is.
  • Daar mag nie nadat waarskuwingsklokke gelui het, nog gestort word nie.
  • Geen besoeke aan badkamers tussen 22:00 en 23:00.
  • Ouers moet te alle tye verlof verleen aan kosgangers voordat hulle saam met ander mense per voertuig reis of agter op ‘n motorfiets ry.
  • Skakel radio’s en ligte af wanneer jy jou kamer verlaat. Onthou: elektriese krag wat vermors word, kos geld. Skakel ook die TV af wanneer julle die TV-kamer verlaat.
  • Geen gekleurde hare, onnatuurlike haarstyle, enige vorm van ‘body piercing’, arm- en/of nekkettings of donkerbrille word toegelaat nie – dit sal summier gekonfiskeer word.
  • Geen koshuiskoerante of -tydskrifte mag kamers toe geneem word nie.
  • Fietse mag slegs met die verlof van die koshuisvader, nadat hy skriftelike toestemming vanaf die ouers ontvang het, aangehou word. Fietse mag ook nie aan ander koshuisleerders geleen word nie. Geen fietse word binne-in die koshuis toegelaat nie. Verkieslik mag slegs leerders wat aan geregistreerde fietsklubs behoort, fietse hê.
  • Geen los elektriese drade mag op die kamervloer rondlê nie.
  • Geen tasse of enige ander items mag in die voorportaal of gange gelaat word nie.
  • Rook en die gebruik van alkoholiese drank of enige middel wat gewoontevormend of nadelig is vir die gesondheid, is verbode. Leerders mag ook geen van  bogenoemde in hul besit hê nie.
  • Geen seun mag, terwyl hy inwoon, ‘n motor by die koshuis aanhou nie (nie eens gedurende die matriekeksamen nie). Onder spesiale omstandighede mag ouers ‘n reëling met die skoolhoof aangaan. Sodanige voertuig se sleutels (en spaarsleutels) moet in die besit van die koshuisvader gelaat word, en mag slegs gebruik word tussen die leerder se woonhuis en die koshuis.
  • Seuns wat op ‘n Sondag op ‘n daguitstappie saam met ander gaan, se ouers moet skriftelik verlof daarvoor gee.
  • Leerders wat ekstra vakke elders neem of wat ekstra onderrig (in kernvakke) ontvang, se ouers moet skriftelik die nodige reëlings met die koshuisvader tref ten opsigte van die inrigting of onderrigpersoon, dag, tyd en datums.
  • Kussings en matrasse, veral dié in die TV-kamer mag nie uit die lokale, waar hulle veronderstel is om gebruik te word, verwyder word nie.
  • Geen troeteldiere mag in die koshuis aangehou word nie.
  • Geen koshuisleerder mag gedurende die week of oor naweke enige partytjies bywoon nie. Spesiale reëlings mag net met die ouers se skriftelike verlof vir ‘n Saterdagaand getref word. Koshuisleerders wat gedurende die week matriekdanse van plaaslike skole bywoon, doen so slegs met die toestemming van die koshuisvader. Sulke leerders mag nie uitslaap nie en moet die volgende dag in die skool wees.
  • Koshuispersoneel is nie beskikbaar om leerders rond te ry vir die verkryging van leerder- en/of bestuurderslisensies nie.  Trouens, koshuisleerders moet genoemde lisensies gedurende vakansies by hul tuisdorpe bekom.
  • Seuns mag nêrens saam met hul ouers of vriende gaan sonder die koshuisvader se verlof nie. Dit geld ook vir sportuitstappies soos rugby, tennis, sosiale gholf, ens.
  • Klipgooiery, natgooiery, rowwe speletjies en bakleiery word verbied.
  • Daar word van die leerders verwag om hul koshuisouers in hul woonstel te kom groet wanneer hulle met vakansie vertrek en ook weer by hul terugkeer.
  • Geen leerder mag in besit wees van enige gevaarlike wapens (m.a.w. enigiets wat gebruik word om enigiemand anders opsetlik te beseer) nie. Dit sluit messe en vuurwerke in. Skiet van klappers word nie op die gronde toegelaat nie.
  • Geen plakkate word op die mure geplak nie, hoogstens aan die binnekant van kaste.
  • Geen verbale of fisiese aanranding word toegelaat nie.
  • Geen pornografie word toegelaat nie.
  • Lede van die teenoorgestelde geslag word nie in die kamers toegelaat nie. Slegs moeders en susters in die teenwoordigheid van hul moeders.
  • Matriekleerders wat gedurende die eindeksamen in die koshuis inwoon, moet nog steeds die normale koshuisreëls gehoorsaam. Indien so ‘n leerder hom aan enige vorm van wangedrag skuldig maak, sal uitsetting van die leerder summier plaasvind.
  • Leerders in skooldrag moet te alle tye netjies wees, met netjies gekamde hare en skoon gepoetste skoene.
  • Dit word van elke kosganger verwag om op akademiese gebied sy kant te bring. Indien ‘n kosganger nie na wense vorder nie, en sy jaar moet herhaal, moet hy heraansoek doen vir koshuistoelating.

   

 • 4. SIEKTE

  • Indien inwoners soggens siek voel, moet hulle dit tussen die opstaanklok en ontbyt aan die koshuisvader gaan rapporteer. Siekte op ander tye van die dag moet te alle tye eers aan die koshuisvader en daarna aan die matrone gerapporteer word. Niemand mag sommer net soggens bly lê nie.
  • Wanneer ‘n leerder siek rapporteer, sal ‘n afspraak by ‘n dokter gereël word, indien nodig.
  • Leerders wat by die skool ongesteld raak, moet eers by die skoolhoof toestemming kry om koshuis toe te gaan en daarna by die koshuisvader. Dié hele proses geskied volgens die skool se uittekenbriefie. Daarna moet hulle by die senior matrone rapporteer.
  • Siek kosgangers sal deur die matrone in die koshuis geplaas word, en etes sal daar aan hulle verskaf word.
  • Die koshuis beskik slegs oor die mees algemene tipes medikasie (Panado, algemene spierverslappers, maagkoliek en Colclear).  Ander middels wat voorgeskryf of benodig word, asook ander hulpmiddels soos krukke, moet deur ouers voorsien word.
  • Indien inwoners ‘n besering opdoen, moet die koshuisvader of matrone dadelik in kennis gestel word.

   

  LW: Inwoners wat siek rapporteer, moet tot die volgende oggend in die bed bly. Elke probleem sal egter op meriete hanteer word. Verlof om op te staan moet by die koshuisvader of senior matrone verkry word.

   

 • 5. UITSTAP

  5.1 Uitteken

  • Dit word van alle kosgangers verwag om in die uittekenboek aan te dui waarheen hulle gaan wanneer hulle die koshuis verlaat.
  • Indien kosgangers die koshuis vir die naweek verlaat, moet hulle die naweekuittekenboek invul en daarby teken. Dit is die plig van die leerder om self die tyd aan te teken wanneer hy weer terugkeer.
  • As die leerder nalaat of afwyk van die inskrywingsprosedures in die uittekenboek, kan die koshuisvader, of enige persoon soos gespesifiseer 5.3 hierbo, geen verantwoordelikheid aanvaar vir sy aksies daarna of wat met hom mag gebeur nie.
  • As die leerder uitgaan na iemand anders as sy ouers, moet hy skriftelike toestemming daarvoor hê. Indien die leerder na ‘n dagleerder gaan, moet laasgenoemde se ouers ook kennis gee dat hul van die reëling bewus is.
  • Leerders moet by hul terugkeer onmiddellik in die uittekenboek terug teken.
  • Leerders wat oor naweke inbly moet die koshuisvader op hoogte hou van hul bewegings, selfs al kuier hulle net by ‘n buurkoshuis. Seuns wat op ‘n Saterdagaand uitgaan, moet betyds die nodige rëelings tref, en in groepe nie kleiner nie as drie persone beweeg. Inkomtyd is onderhandelbaar met die koshuisvader, maar amptelik moet daar nie later nie as 21:00 by die koshuisvader of diensdoenende personeellid aangemeld word. Georganiseerde koshuisgroepe wat op ‘n Saterdagaand per bus êrens heen gaan, moet nie later nie as 24:00 in wees nie.

   

  5.2 Besoeke en verlaat van die terrein

  • Ouers mag te enige tyd hul seuns besoek.  Hierdie reëling geld slegs vir ouers.  Dit sal egter op prys gestel word indien ouers nie tydens studietye of maaltye besoek sal aflê nie.
  • Geen inwoner mag die koshuisgronde sonder die toestemming van die koshuisvader verlaat vir enige ander rede behalwe sport of om McDonalds te besoek nie.
  • Inwoners moet te alle tye skoene dra.
  • Op Woensdag- en Vrydagmiddae mag inwoners die dorp besoek in skooluniform, maar hulle moet betyds terug wees vir aandete.  Die dorp mag nie op enige ander dae sonder toestemming van die koshuisvader of die diensdoenende personeellid besoek word nie.  Dit geld egter nie vir sport- of ander skoolverwante aktiwiteite nie.
  • Vensters en luike moet toegemaak word indien al die inwoners van ‘n bepaalde kamer die koshuis verlaat.
  • Geen besoekers mag die koshuis sonder verlof binnegaan nie.

   

  5.3 Naweekverlof

  • Wanneer ‘n inwoner die naweek wil spandeer saam met mense wat nie sy ouers is nie, moet die koshuisvader geskrewe toestemming (Afdeling J van aansoekvorm) van sodanige mense ontvang teen die voorafgaande Woensdag.  
  • Inwoners moet voor 20:00 terugkeer.  Teen 21:00 moet almal in die koshuis wees.
  • Indien inwoners oor naweke voor 14:00 vertrek, dra hulle volle skooldrag.  Na 14:00 mag inwoners vertrek in ‘n sweetpakbaadjie en –broek of ‘n sportbroekie (geen flodderbroeke nie) met sportskoene en sokkies.  Terugkeer is in volle skool uniform.  
  • Geen leerder mag op ‘n Vrydagaand uitslaap en dan die res van die naweek in die koshuis oorbly of ná Saterdagsport huis toe gaan nie. Vrydagaande word in alle opsigte as ‘n gewone weeksaand beskou. Leerders kan nie bloot vir die plesier vir die aand uitgaan nie.
  • Wanneer daar op ‘n Vrydag of Saterdag georganiseerde sport is, mag niemand voor afhandeling van die sport huis toe gaan nie. Gedurende die wintermaande word daar van die seuns verwag om eers die o.19A-spanne te ondersteun voordat hulle vertrek. Indien seuns egter aan ‘n skoolaktiwiteit, bv. hokkie, deelneem op ‘n ander plek as waar die o.19A-span speel, hoef hulle nie spesiaal vir dié wedstryd na die koshuis terug te keer nie. Hulle kan dan reguit huis toe gaan.

   

 • 6. WASGOED

  Alle klere moet duidelik met die korrekte etikette gemerk wees:

  Werda = W

  Bellevue = BV

  Imhoff = I

  Monte Bello = MB

  • Alle wasgoed moet na die waskamer geneem word in ‘n wassak soos aangedui op die kennisgewingbord.  
  • Die bogenoemde reëlings mag van tyd tot tyd verander.