Subject Choice

VAKKEUSE

Vakkeuse / Subject Choice

Vakkeuse vir Graad 8 – 9

Die volgende vakke is verpligtend:

 • 1 x Afrikaans + 1 x English
 • Afrikaans Huistaal OF Afrikaans Eerste Addisionele Taal PLUS English Home Language OR English First Additional Language
 • Sosiale Wetenskappe/ Social Science
 • Natuurwetenskappe/ Natural Sciences
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe/ Economic and Management Sciences
 • Wiskunde/ Mathematics
 • Lewensoriëntering/ Life Orientation
 • Tegnologie/ Technology
 • Skeppende Kunste (Visuele Kuns en Musiek)/ Creative Arts (Visual Art and Music)

Vakkeuse vir Graad 10 – 12

Die volgende vakke is verpligtend:

 • Afrikaans Huistaal OF Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English Home Language OR English First Additional Language
 • Wiskunde/ Mathematics OR Wiskundige Geletterdheid/ Mathematical Literacy
 • Lewensoriëntering / Life Orientation

Kies drie vakke uit die volgende moontlikhede:

 • Besigheidstudies/ Business Studies
 • Rekeningkunde/ Accounting
 • Fisiese Wetenskappe/ Physical Sciences
 • Lewenswetenskappe/ Life Sciences
 • Musiek/ Music
 • Rekenaartoepassingstegnologie/ Computer Applications Technology
 • Ingenieursgrafika & Ontwerp/ Engineering Graphics & Design
 • Geografie OF Ekonomie OF Duits/ Geography OR Economis OR German
 • Landbouwetenskappe OF Geskiedenis OF Informasietegnologie/ Agricultural Sciences OR History OR Information Technology

Leerder moet ‘n minimum van 7 vakke neem

Slaagvereistes

1. Huistaal en enige ander twee vakke: 40% (kode 3)
2. Nog drie vakke: 30% (kode 2)
3. Minder as 30% (kode 1) vir slegs een vak (moet ‘n volledige portefeulje vir die vak hê en dit moet ingelewer word).

Leerder druip wanneer

1. Hy sy huistaal druip, m.a.w. 39% of minder kry
2. Hy te min kode 3-vakke het
3. Hy te min kode 2-vakke het
4. Hy meer as een vak het met ‘n kode 1

Verdere Inligting:

 • Leerders mag nie beide die vakke Rekenaartoepassingstegnologie (CAT) en Inligtingstegnologie (IT) kies nie.
 • Wiskunde is verpligtend vir Fisiese Wetenskappe, Rekeningkunde en IT.
 • Leerders wat Fisiese Wetenskappe en/of Rekeningkunde neem en genoodsaak word om oor te skakel na Wiskundige Geletterdheid, sal dan ook Fisiese Wetenskappe en/of Rekeningkunde moet verander.
 • Die rooster sal bepaal of Latyn tydens of na skoolure geneem kan word.
 • Visuele Kuns, Drama, Latyn, Frans, Duits, Verbruikerstudies en Gasvryheidstudies word privaat en na ure gevolg. Leerders wat hierdie vakke kies, MOET aanvanklik in graad 10 steeds SEWE VAKKE in skoolure neem. Dit is die leerder se verantwoordelikheid om by die betrokke instansies aansoek te doen vir onderrig.
 • Addisionele Wiskunde word NIE deur die Onderwysdepartement erken nie. Dit kan dus nie deel vorm van die keusevakke nie. Dit mag wel as ‘n agtste vak aangebied word, en word dan na-ure en privaat geneem.
 • Ouers moet daarop let dat vakke wat nie by HJS tydens skoolure aangebied word nie, bykomende uitgawes meebring.

More Information:

 • Learners may not choose both Information Technology (IT) and Computer Application Technology (CAT).
 • Mathematics is compulsory for Physical Sciences, Accounting and Information Technology.
 • Learners who take Physical Sciences and/or Accounting and who is compelled to change to Mathematical Literacy will have to drop Physical Science and/or Accounting as well.
 • The timetable will determine whether Latin can be taken during school hours.
 • Visual Art, Drama, Latin, French, German, Consumer Studies and Hospitality Studies are followed privately and after hours. Learners who choose these subjects MUST initially take SEVEN SUBJECTS in grade 10. It is the responsibility of the learner to apply at the particular institution for tuition.
 • Additional Maths is NOT acknowledged by the Department of Education. It can therefore not form part of the choice subjects. It may however be taken as an eighth subject and tuition will then be after hours and private.
 • Parents must take note that subjects not presented by PBH during school hours means additional expenses.

Toelatingsvereistes vir Universiteitstudie:

 • ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gesertifiseer deur Umalusi met toelating tot baccalaureusgraadstudie.
 • ‘n Prestasievlak van minstens 4 in elk van vier skoolvakke uit lys van universiteitsvakke.
 • Skryf die Nasionale Normtoetse (NNT’e) volgens jou program se vereistes.

Admission Requirements for University Study:

 • A National Senior Certificate (NSC) as certified by Umalusi with admission to bachelor’s degree studies.
 • A level of at least 4 in each of four school subjects designated for university admission.
 • Write the National Benchmark Tests (NBTs) according to your chosen programmes.

Universiteitstoelatingsvakke:

Besigheidstudies, Dramatiese Kunste, Ekonomie, Fisiese Wetenskappe, Geografie, Geskiedenis, Inligtingstegnologie, Ingenieursgrafika en Ontwerp, Landbouwetenskappe, Lewenswetenskappe, Musiek, Rekeningkunde, Religiestudies, Tale (een taal van leer en onderrig aan ‘n hoëronderwysinstelling en twee ander erkende taalvakke), Verbruikerstudies, Visuele Kunste, Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid.

Subjects for University Admission:
Accounting, Agricultural Sciences, Business Studies, Consumer Studies, Dramatic Arts, Economics, Engineering Graphics and Design, Geography, History, Information Technology, Languages (one language of learning and teaching at a higher education institution and two other recognized language subjects), Life Sciences, Mathematics, Mathematical Literacy, Music, Physical Sciences, Religious Studies and Visual Arts.

Nasionale Normtoetse (NNT’e):

Alle voornemende studente wat as eerstejaarstudente aan die Universiteit van Stellenbosch wil registreer, moet die NNT’e skryf. Die NNT’e bestaan uit twee toetse, nl. 1. die AOL (dit meet akademiese en kwantitatiewe geletterdheid en alle programme se kandidate skryf dit), en 2. MAT (dit meet Wiskunde en programme met ‘n vereiste vir Wiskunde se kandidate skryf dit).

National Benchmark Tests (NBTs):All prospective students who want to register at Stellenbosch University for their first year must take NBTs. The NBTs consist of two tests: 1. the AOL (it measures Academic and quantitative literacy and candidates for all programmes write it), and 2. MAT (it measures Mathematics and candidates for programmes requiring Mathematics write it).

Vakke en Beroepsmoontlikhede:

Afrikaans

Vakinhoud:

 • Luister en praat
 • Lees en kyk
 • Skryf en aanbied
 • Taal
 • Tale vorm die grondslag van alle leer
 • Leerders se kommunikasie-bevoegdhede bepaal hulle toegang tot die hoogs mededingende tegnologiese beroepswêreld
 • Sensiwiteit waarmee leerders taal hanteer, bepaal die sukses of mislukking van interpersoonlike verhoudings

Beroepsmoontlikhede:

 • Joernalistiek
 • Vertaling
 • Taalonderwys
 • Bemarking / Reklame / Skakelwese
 • Diplomasie
 • Drama

English

Subject content:
Home Language:

 • The learner’s home language is strengthened and developed
 • Critical thought and analysis of the language is encouraged
 • Basic concepts are expanded upon and developed

First Additional Language:

 • Learning a first additional language promotes multilingualism

Difference
Home Language:

 • The learner’s listening and speaking skills will be further developed and refined; emphasis at this level will be on developing the learner’s reading and writing skills.
 • Greater emphasis is placed on the analysis of Literature.

First Additional Language:

 • There will be an equal emphasis on the skills of listening, speaking, reading and writing.
 • An enjoyment of literature is encouraged.

Career Possibilities:

 • Journalism
 • Translation
 • Language Teaching
 • Marketing and Media / Advertising /
 • Publishing
 • Public Relations / Human Resources/
 • Diplomacy
 • Law
 • Theatre

Besigheidsstudies (Bedryfsekonomie) / Business Studies (Business Economics)

A. Besigheidsomgewing:

 • Mikro-, Makro- en Markomgewings
 • Besigheidsektore
 • Kontemporêre sosio-ekonomiese kwessies

B. Sakegeleenthede:

 • Entrepreneurskap
 • Besigheidsplan
 • Bestuur en leierskap
 • Ondernemingsvorme
 • Kontrakte
 • Besigheidsligging
 • Aanbieding van inligting

C. Besigheidsrolle:

 • Kreatiewe denke en probleemoplossing
 • Selfbestuur, professionalisme en etiek
 • Menseregte en inklusiwiteit
 • Sosiale verantwoordelikheid
 • Verhoudings en spanprestasie

D. Sakebedrywighede:

 • Besigheidsfunksies
 • Kwaliteit van prestasie

E. Werksgeleenthede:

 • Menslike Hulpbronbestuurder
 • Bemarker
 • Skakelbeampte
 • Aankoopbestuurder
 • Produksiebestuurder
 • Bemarkingsbestuurder
 • Algemene Bestuurder
 • Onderwyser

English

A. Business Environment:

 • Micro, Macro and Market Environments
 • Business sectors
 • Contemporary socio-economic issues

B. Business Ventures:

 • Entrepreneurship
 • Business plan
 • Management and leadership
 • Forms of ownership
 • Contracts
 • Business location
 • Presentation of information

C. Business Roles:

 • Creative thinking and problem solving
 • Self-management, professionalism and ethics
 • Human rights and inclusivity
 • Social responsibility
 • Relationships and team performance

D. Business Operations:

 • Business functions
 • Quality of performance

E. Career possibilities:

 • Human Resource Manager
 • Marketer
 • Public Relations Officer
 • Purchases Manager
 • Production Manager
 • Marketing Manager
 • General Manager
 • Teacher

Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences

Vakinhoud:

 • Meganika
 • Golwe
 • Elektrisiteit en magnetisme
 • Materie en Materiale
 • Chemiese verandering
 • Chemiese sisteme

Voorvereistes:

 • Wiskunde is verpligtend
 • Belangstelling / Weetgierig
 • Krities kan dink
 • Hardwerkend

Werksgeleenthede:

 • Navorsing
 • Ingenieurswese
 • Mediese veld
 • Industrie en Produksie
 • Forensies
 • Apteker, Fisikus, Astronoom, Fisioterapeut
 • Onderwys

English

Subject content:

 • Mechanics
 • Waves
 • Electricity and Magnetism
 • Matter and Materials
 • Chemical changes
 • Chemical systems

Requirements:

 • Maths is compulsory
 • Interested / Inquisitive
 • Critical thinking
 • Hard working

Career opportunities:

 • Research
 • Engineering
 • Medical field
 • Industry and Production
 • Forensics
 • Chemist, Physicist, Astronomer
 • Physiotherapist, Teaching

Geografie / Geography

Vakinhoud:

 • Kaartwerk
 • Klimatologie
 • Geomorfologie
 • Ekonomiese Geografie (Mense en hul behoeftes)
 • Stedelike nedersettings
 • Landelike nedersettings

Studierigting en Werksgeleenthede:

 • B.A. en B.Sc.
 • Toerisme
 • Kartografie
 • Siviele Ingenieurswese
 • Argitektuur
 • Lugvaart
 • Stads- en Streeksbeplanning
 • Omgewingsbewaring
 • Geologie
 • Onderwys, ens

English

Subject content:

 • Map work
 • Climatology
 • Geomorphology
 • Economic Geography (People and their needs)
 • Urban settlements
 • Rural settlements

Directions of Study and Career opportunities:

 • B.A. and B.Sc.
 • Tourism
 • Cartography
 • Civil Engineering
 • Architecture
 • Aviation
 • Urban and Regional Planning
 • Environmental Conservation
 • Geology
 • Teaching, etc.

Ingenieurs Grafika en Ontwerp / Engineering Graphics and Design

Vakinhoud:

 • Ontwerp
 • Elektriese tekeninge
 • Meganiese tekeninge
 • Siviele tekeninge
 • Kunstenaarsvoorstelling
 • Rekenaargebaseerde tekeninge – Auto Cad

Beroepsmoontlikhede:

 • Ingenieurswese (Wiskunde en Fisiese Wetenskappe)
 • Argitektuur
 • Ontwerper
 • Ambagslui
 • Boubedryf, ens

English

Subject content:

 • Design
 • Electrical drawings
 • Mechanical drawings
 • Civil drawings
 • Artistic proposal
 • Computer based drawings – Auto Cad

Career Opportunities:

 • Engineering (Maths and Physical Sciences)
 • Architecture
 • Designer
 • Craftsman
 • Building Industry, etc.

Geskiedenis / History

Vakinhoud:

 • Die kragte, idees, identiteite en gebeure wat help skep het aan die ontstaan van ‘n globale samelewing
 • Suid-Afrika as deel van Afrika en ‘n globale samelewing
 • Erfenis

Vaardighede wat verkry word in die vakrigting: Geskiedenis lewer leerders met fundamentele vaardighede:

 • Die versameling van kennis
 • Navorsingsvaardighede
 • Bron-analise, m.a.w. die vermoë om primêre en sekondêre bewysstukke te evalueer en die betroubaarheid en bruikbaarheid daarvan te kan meet
 • Analitiese en interpretatiewe vaardighede
 • Die sintetisering van groot hoeveelhede informasie en die aanbieding daarvan in geskrewe vorm
 • Die vaardighede van empatie t.o.v. mense en hulle kontekste

Beroepsmoontlikhede:

 • Joernalistiek
 • Ekonomie
 • Regte
 • Die diplomatieke diens
 • Onderwys
 • Argivaris
 • Toerisme
 • Enige beroep

English

Subject content:

 • The powers, ideas, identities and events shaped our global society
 • South Africa as part of Africa and global society
 • Heritage

Skills acquired through this subject discipline: History provides a learner with the fundamental skills necessary in multiple fields and careers:

 • The acquisition of knowledge
 • Research skills
 • Source analysis – in other words the ability to assess the reliability and usefulness of primary and secondary sources
 • Analytical and interpretative skills
 • The synthesizing of vast amounts of information and the presentation thereof in written form
 • The skills of showing empathy with people and their different contexts

Career opportunities:

 • Journalism
 • Economics
 • Law
 • The diplomatic service
 • Teaching
 • Archivist
 • Tourism
 • Any career

Lewenswetenskappe (Biologie) / Life Sciences (Biology)

Vakinhoud:

 • Mensfisiologie en –anatomie
 • Selle en Weefsels (Plante en Diere)
 • Genetika
 • Biochemie
 • Etiese aspekte en die Wetenskap
 • Siektes / kwale
 • Evolusie
 • Plaaslike omgewingsgeskilpunte

Beroepsmoontlikhede:

 • Medies
 • Tandheelkunde
 • Mikrobiologie
 • Navorsing
 • Natuurbewaring
 • Forensiese Wetenskap
 • Aptekerswese
 • Genetika
 • Voedselwetenskap / -tegnologie
 • Dieetkunde
 • Onderwys
 • Landbouwetenskappe
 • Vele meer

English

Subject content:

 • Human physiology and – anatomy
 • Cells and Tissues (Plants and Animals)
 • Genetics
 • Biochemistry
 • Ethical aspects and the Sciences
 • Diseases / disorders
 • Evolution
 • Local environmental issues

Career Opportunities:

 • Medicine
 • Dentistry
 • Microbiology
 • Research
 • Nature Conservation
 • Forensic Science
 • Chemist
 • Genetics
 • Food Sciences / – Technology
 • Dietician
 • Teaching
 • Agricultural Sciences
 • Many more

Lewensoriëntering / Life Orientation

Vier fokusareas:

  1. Persoonlike welstand:
 • Selfkonsep, emosionele- en sosiale vaardighede, ens.
  2. Burgerskapopvoeding:
 • Diskriminasie, menseregte, ens.
  1. 3. Rekreasie en Fisieke Aktiwiteite

 

  4. Beroepe en Beroepskeuses:
 • Studievaardighede en voorbereiding vir die wêreld van werk, ens.

English

Four focus areas: 1. Personal well-being:

 • Self concept, emotional and social skills, etc.
  2. Citizenship education:
 • Discrimination, human rights, etc.
  1. 3. Recreation and Physical Activities

 

  4. Occupations and Choice of Profession:
 • Study skills and preparation for the work environment, etc.

Lanbouwetenskappe / Agritectural Sciences

Vakinhoud:

 • Dis ‘n vak wat ‘n verskeidenheid leerareas saamvat, o.a. Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe en Geografie
 • Die vak vereis kritiese en wetenskaplike denke wat deur ander wetenskaplike vakke ondersteun en bevorder word
 • Verdere studiegeleenthede word verbreed deur die vak in kombinasie met Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe te neem

Graad 10 fokus op

 • Die rol van landbou i.t.v. voedselsekuriteit
 • Voorsiening van werk en grondstowwe
 • Ekonomiese stabiliteit en groei
 • Plant- en Dierkunde

Graad 11 het ‘n meer wetenskaplike benadering en fokus op

 • Biologiese kennis van organismes (Plantkunde)
 • Landboubestuur
 • Grondkunde

Graad 12 fokus op

 • Dierkunde, en
 • Landbougenetika

Beroepsmoontlikhede:

 • Agronoom (Akkerbou)
 • Bewaringsekologie
 • Bosbou en Houtprodukkunde
 • Grondkundige
 • Genetika
 • Landbouekonoom
 • Voedselwetenskap / -tegnologie
 • Wingerd- en Wynkunde
 • Hortoloog (Tuinboukundige)

English

Subject content:

 • It is a subject that combines a variety of learning areas, among others Physical Sciences, Life Sciences and Geography
 • The subject requires critical and scientific thinking that is supported and promoted by other scientific subjects
 • Further study opportunities are broadened by taking the subject in combination with Physical and Life Sciences

Grade 10 focus on:

 • The role of the farming industry in terms of food security
 • Provision of jobs and raw materials
 • Economic stability and growth
 • Botany and Zoology

Grade 11 has a more scientific approach and focus on:

 • Biological knowledge of organisms (Botany)
 • Agricultural management
 • Soil science

Grade 12 focus on:

 • Zoology, and
 • Agricultural Genetics

Career opportunities:

 • Agronomist (Field husbandry)
 • Conservation ecologist
 • Forestry and Wood products
 • Soil Scientist
 • Genetics
 • Agricultural economist
 • Food Science / – Technology
 • Viticulture and Enology
 • Horticulturist

Musiek / Music

Vakinhoud:

 • Leerders moet ‘n praktiese standaard vergelykbaar met UNISA/Royal Schools of Music/Trinity College of Music Graad 5-6 aan die einde van Graad 12 bereik
 • Die praktiese en teoretiese komponente word baie wyd aangebied met insluiting van Klassieke musiek, Ligte musiek, Jazz, Gospel, Afrika-musiek, Rockmusiek, ens.

Voorvereistes:

 • Leerders moet reeds musieklesse in die junior fase geneem het
 • ‘n Sekere mate van agtergrondkennis en praktiese ervaring is nodig om die kursus suksesvol in die senior fase aan te bied

Werksgeleenthede:

 • Teater: Opera, Musiekblyspele, ens.
 • Advertensie
 • Musiekproduksies
 • Musiekterapie
 • Televisie
 • Orkes
 • Klankingenieur
 • Onderwys
 • Direkteur

English

Subject content:

 • Learners must have a standard comparable to UNISA/Royal Schools of Music/Trinity College of Music Grade 5-6 at the end of Grade 12
 • The practical and theoretical components are widely presented which incorporate Classical Music, Light Music, Jazz, Gospel, African Music, Rock Music, etc.

Preconditions:

 • Learners must have taken music lessons in the junior phase
 • A certain background knowledge and practical experience is necessary to be successful in the senior phase

Career Opportunities:

 • Theatre: Opera, Musicals, etc.
 • Advertising
 • Music production
 • Musical therapy
 • Television
 • Bands / Orchestras
 • Sound-engineering
 • Teaching
 • Director

Rekenaar Toepassings Tegnologie (RTT) / Computer Applications Tecnology (CAT)

Vakinhoud:

 • Teorie deurgaans
 • Woordverwerking: basies en gevorderd
 • Aanbiedingsprogram: basies en gevorderd
 • Databasisprogram: basies en gevorderd
 • Sigbladprogram: basies en gevorderd
 • Webbladontwerp en Internet
 • Projek waar al bogenoemde toepassings geïntegreer word
 • Toetsbordvaardighede

Vereistes:

 • Toetsbordvaardighede is ‘n aanbeveling
 • Logiese denke
 • Leerders ontwikkel tot ‘n basiese en gevorderde eindgebruiker in rekenaarvaardighede
 • Nuttige vaardigheid in enige beroep

English

Subject content:

 • Theory throughout
 • Word processing: basic and advanced
 • Presentation program: basic and advanced
 • Database program: basic and advanced
 • Sight value program: basic and advanced
 • Web page design and Internet
 • Project where all above-mentioned applications are integrated
 • Keyboard skills

Preconditions:

 • Keyboard skills recommended
 • Logical thinking
 • Learners develop into a basic and advanced end-user in computer skills
 • Useful skills in any career

Inligtings Tegnologie (IT) / Information Technology (IT)

Vakinhoud:

 • Teorie deurgaans
 • Programmering (Delphi)
 • Sigbladprogram: basies
 • Databasisprogram
 • Opstel/verhouding/konneksie vanaf Delphi
 • Scratch
 • Fokus om tot logiese denkers te ontwikkel

Vereistes:

 • Toetsbordvaardighede is ‘n aanbeveling, wiskundige aanleg en logiese denke
 • Leerders wat aansoek doen, sal gekeur word deur middel van ‘n aanlegtoets

English

Subject content:

 • Theory throughout
 • Programming (Delphi)
 • Sight value program: basic
 • Data basis program
 • Compile/ratio/connection from Delphi
 • Scratch
 • Focus on how to develop into logical thinkers

Preconditions:

 • Keyboard skills recommended, mathematical ability and logical thinking
 • Learners who apply will be selected by means of an ability test

Rekeningkunde/ Accounting

Vakinhoud:

 • Finansiële inligting: hulpboeke, oorboeking, finale rekeninge en finansiële state, vertolking van state, BTW-konsepte (60%)
 • Bestuursrekeningkunde: onderskei tussen finansiële- en bestuursrekeningkunde, kostebegrippe van ‘n vervaardigingsonderneming, kontantbegroting (20%)
 • Bestuur van hulpbronne: informele boekhoustelsel, salaris- en loonjoernaal, belangrikheid van etiese kode en interne beheer (20%)

Vereistes:

 • Ten minste 50% in Graad 9 behaal

Werksgeleenthede:

 • Rekenmeester
 • Geoktrooieerde rekenmeester
 • Ouditeur
 • Ens.

English

Subject content:

 • Financial information: subsidiary journals, posting to the ledger, final accounts and financial statements, interpretation of statements, VAT concepts (60%)
 • Managerial accounting: distinguish between financial – and managerial accounting, cost calculating of a manufacturing business, cash budget (20%)
 • Managing resources: informal bookkeeping, salary and wages journal, importance of ethical code and internal control (20%)

Precondition:

 • Minimum of 50% achieved in Grade 9

Career opportunities:

 • Accountant
 • Chartered accountant
 • Auditor
 • Etc.

Wiskunde / Maths

Vakinhoud:

 • Getalpatrone
 • Grafieke: Reguitlyne; Parabool; Hiperbool; Eksponensieel; Logaritme; Derdegraads-kurwes
 • Algebra: Produkte; Faktorisering; Vergelykings
 • Differensiaalrekene
 • Buite-oppervlaktes en volumes
 • Trigonometrie
 • Finansïele Wiskunde
 • Datahantering en Waarskynlikheid
 • Euklidiese en Analitiese Meetkunde

English

Subject content:

 • Number patterns
 • Graphs: Straight lines, Parabola, Hyperbola, Exponential, Logarithm, Third degree curves
 • Algebra: Products, Factorizing, Comparisons
 • Calculus
 • Outside areas and volumes
 • Trigonometry
 • Financial Maths
 • Data handling and Probability
 • Euclidean and Analytical Geometry

Wiskunde Geletterdheid / Maths Literacy:

Vakinhoud:

 • Getalpatrone
 • Funksionele verwantskappe
 • Verhoudings en eweredigheid
 • Ruimte, vorm en meting sluit ook buiteoppervlaktes in
 • Datahantering
 • Finansiële Wiskunde

Verskil:
Wiskunde:

 • Sillabus baie vol, tempo vinnig, moet daagliks baie tyd aan huiswerk spandeer
 • Moet elke dag werk om by te bly
 • Ten minste 60% deurlopend in Graad 9 behaal

Wiskundige Geletterdheid:

 • Praktiese aanslag
 • Gebruik van Wiskunde in alledaase leefsituasies

English

Subject content:

 • Number patterns
 • Functional relationships
 • Ratios and symmetry
 • Space, form and measurement, also includes outside areas
 • Data handling
 • Financial Maths

Difference:
Maths:

 • Syllabus loaded, much quicker work rate, must spend enough time on homework every day
 • Do homework daily in order to keep up
 • Minimum of 60% achieved continuously in Grade 9

Maths Literacy:

 • Practical approach
 • Day to day maths for living is discussed

Ekonomie / Economics

Vakinhoud:
Module 1: Makro-ekonomie

 • Hoe funksioneer ekonomie?
 • Ekonomiese siklus
 • Besigheidsiklus
 • Rol van die regering

Module 2: Mikro-ekonomie

 • Hoe word pryse in die mark bepaal
 • Aanvraag na goedere
 • Lewering van goedere
 • Regering se intervensie
 • Markaanvraag

Module 3: Ekonomiese beweegredes

 • Ontwikkeling van die ekonomie
 • Ekonomiese ontwikkeling
 • Ekonomiese groei
 • Suid-Afrika se arbeidsmag
 • Suid-Afrika se rol in Afrika

Module 4: Ekonomiese kwessies

 • Werkloosheid
 • Armoede
 • Inflasie
 • Omgewingsagteruitgang
 • Globalisasie
 • Toerisme

Werksgeleenthede:

 • Ekonoom
 • Onderwys
 • Makelaar / Beleggingsadviseur
 • Finansiële Adviseur
 • Ens.

English

Subject content:
Module 1: Macro Economics

 • How does economics work?
 • Economic cycle
 • Business cycle
 • Role of the government

Module 2: Micro Economics

 • How are prices determined in the markets?
 • Demand for goods
 • Supply of goods
 • Government intervention
 • Market forms

Module 3: Economic drives

 • Development of economics
 • Economic development
 • Economic growth
 • South Africa’s labour force
 • South Africa’s role in Africa

Module 4: Economic issues

 • Unemployment
 • Poverty
 • Inflation
 • Environmental deterioration
 • Globalization
 • Tourism

Career opportunities:

 • Economist
 • Teaching
 • Broker / Investment Adviser
 • Financial Adviser
 • Etc.